Tag: เซ็กซ์ชั่วคราว

แบบไหนโดนใจกว่า? เซ็กซ์ชั่วคราวหรือยาวนานในความสัมพันธ์

จากการศึกษาวิจัยของนักวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยแรกรุ่น ถูกรายงานว่ามีค่าเฉลี่ยของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ อยู่ในอัตราสูงมากกว่าความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์อันเกิดจากความผูกพันรักใคร่และชัดเจนในความสัมพันธ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ แปรผันตามรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากกรอบของความผูกพันรักใคร่และไม่มีความสัมพันธ์ ในอัตราที่สูงกว่ารูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์อันเกิดจากความผูกพันรักใคร่และชัดเจนในความสัมพันธ์ “การมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติในแต่ละครั้งให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งไม่แตกต่างกันนัก หรืออาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ อาจขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอนนั่นเอง” คำกล่าวของ Wyndol Furman ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ (University of Colorado at Denver)

Read more